بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس در میان استقبال هواداران راهی استادیوم آزادی شدند.

بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس در میان استقبال هواداران راهی استادیوم آزادی شدند.