یک تمساح بزرگ در روستای ریکوکش منطقه دشتیاری، سیستان و بلوچستان در حال رژه رفتن دیده شده است.

یک تمساح بزرگ در روستای ریکوکش منطقه دشتیاری، سیستان و بلوچستان در حال رژه رفتن دیده شده است.