ویدیویی تماشایی و پر طرفدار از رنگین کمانی که در مرز لبنان و فلسطین اشغالی تشکیل شده است. منبع: روزنامه ایران

ویدیویی تماشایی و پر طرفدار از رنگین کمانی که در مرز لبنان و فلسطین اشغالی تشکیل شده است. منبع: روزنامه ایران