نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه علنی امروز با تجمع مقابل جایگاه هیات رییسه شعارهایی سر دادند.

نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه علنی امروز با تجمع مقابل جایگاه هیات رییسه شعارهایی سر دادند.