در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی وجود ندارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی وجود ندارد.