رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی درباره ی کلیات بودجه 1402 گفت: ایجاد یک میلیون شغل بر اساس مستندات محقق شده‌ است.

رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی درباره ی کلیات بودجه 1402 گفت: ایجاد یک میلیون شغل بر اساس مستندات محقق شده‌ است.