فیلمی از سعادت آباد تهران در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد در عصر دومین روز از فروردین ماه هوای پایتخت مه آلود و بارانی شده است

فیلمی از سعادت آباد تهران در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد در عصر دومین روز از فروردین ماه هوای پایتخت مه آلود و بارانی شده است