شهر اگرچه محیط زیست را از بین برده اما گاهی محل زندگی حیواناتی می‌شود که باورتان نمی‌شود.

شهر اگرچه محیط زیست را از بین برده اما گاهی محل زندگی حیواناتی می‌شود که باورتان نمی‌شود.