درباره جزییات چرایی درگیری ساعتی پیش نیرو‌های مرزبانی ایران با طالبان حاکیست که این رویداد بار دیگر به دلیل عدم مراعات خط مرزی ایران و افغانستان توسط نیرو‌های طالبان رخ داده است….

درباره جزییات چرایی درگیری ساعتی پیش نیرو‌های مرزبانی ایران با طالبان حاکیست که این رویداد بار دیگر به دلیل عدم مراعات خط مرزی ایران و افغانستان توسط نیرو‌های طالبان رخ داده است.