پس از آنکه قرار شد به بهانه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به مادرانی که دو فرزند یا بیشتر دارند، بدون قرعه کشی خودرو داده شود، بازار حواله خودرو با کلید واژه طرح مادران در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شده است….

پس از آنکه قرار شد به بهانه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به مادرانی که دو فرزند یا بیشتر دارند، بدون قرعه کشی خودرو داده شود، بازار حواله خودرو با کلید واژه طرح مادران در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شده است.