ماجرای معجزه به دنیا آمدن یک نوزاد در شرایط سخت برفی را در این ویدیو ببینید.

ماجرای معجزه به دنیا آمدن یک نوزاد در شرایط سخت برفی را در این ویدیو ببینید.