ثبت نام جا مانده‌های یارانه جدید آغاز شده است و با گذشت یک هفته از اعلام شیوه جدید پرداخت یارانه‌ها خبرنگار سراغ ساکنان حواشی تهران رفت تا وضعیت دخل و خرج آن‌ها را پس از دریافت یارانه‌ها بررسی کند….

ثبت نام جا مانده‌های یارانه جدید آغاز شده است و با گذشت یک هفته از اعلام شیوه جدید پرداخت یارانه‌ها خبرنگار سراغ ساکنان حواشی تهران رفت تا وضعیت دخل و خرج آن‌ها را پس از دریافت یارانه‌ها بررسی کند.