سجاد غریبی که خود را هالک ایرانی می نامند در مبارزه با گوریل قزاق کمتر از دو دقیقه ناک اوت شد.

سجاد غریبی که خود را هالک ایرانی می نامند در مبارزه با گوریل قزاق کمتر از دو دقیقه ناک اوت شد.