زن ۳۳ساله در روسیه پس از پرش سقوط آزاد از روی بام یک هتل جان خودش را از دست داد. لحظه سقوط وحشتناک این زن را ببینید.

زن ۳۳ساله در روسیه پس از پرش سقوط آزاد از روی بام یک هتل جان خودش را از دست داد. لحظه سقوط وحشتناک این زن را ببینید.