سخنگوی وزارت صمت درباره‌ اختلالات بوجود آمده در سامانه یکپارچه خرید خودرو گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که تا نفر آخر را ثبت نام خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت صمت درباره‌ اختلالات بوجود آمده در سامانه یکپارچه خرید خودرو گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که تا نفر آخر را ثبت نام خواهیم کرد.