مدارگرد سیاره مریخ اخیرا فیلمی شگفت انگیز از سطح این سیاره سرخ به ثبت رسانده و مخابره کرده است.

مدارگرد سیاره مریخ اخیرا فیلمی شگفت انگیز از سطح این سیاره سرخ به ثبت رسانده و مخابره کرده است.