یک تانک روسی با برافراشتن پرچم سفید در منطقه خرسونِ اوکراین به محاصره سربازان اوکراینی درمی‌آید و تسلیم می‌شود.

یک تانک روسی با برافراشتن پرچم سفید در منطقه خرسونِ اوکراین به محاصره سربازان اوکراینی درمی‌آید و تسلیم می‌شود.