نخست وزیر عراق در دیدار با خانواده شهدایِ ایرانیِ جنگ با داعش بر لزومِ زنده نگه داشتنِ یاد و خاطره شهدا تأکید کرد.

نخست وزیر عراق در دیدار با خانواده شهدایِ ایرانیِ جنگ با داعش بر لزومِ زنده نگه داشتنِ یاد و خاطره شهدا تأکید کرد.