توضیحات عین اللهی، وزیر بهداشت درباره آمار بستری های ویروسی در کشور را ببینید.

توضیحات عین اللهی، وزیر بهداشت درباره آمار بستری های ویروسی در کشور را ببینید.