یک خودروسواری در اوج بدشانسی وارد حادثه ای می شود و خسارت می بیند.

یک خودروسواری در اوج بدشانسی وارد حادثه ای می شود و خسارت می بیند.