شغال‌ها حیوانات حیله‌گر و بسیار باهوشی هستند و شیر‌ها را دنبال می‌کنند به این امید که وقتی آن‌ها شکار می‌کنند بتوانند بخشی از آن را به دست آورند. شغال‌ها گاهی سعی می‌کنند دم شیر را گاز بگیرند تا حواس آن‌ها را پرت کنند و بتوانند شکار را بدزدند!…

شغال‌ها حیوانات حیله‌گر و بسیار باهوشی هستند و شیر‌ها را دنبال می‌کنند به این امید که وقتی آن‌ها شکار می‌کنند بتوانند بخشی از آن را به دست آورند. شغال‌ها گاهی سعی می‌کنند دم شیر را گاز بگیرند تا حواس آن‌ها را پرت کنند و بتوانند شکار را بدزدند!