دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور از منطقه سیل زده امام زاده داوود بازدید کرد.

دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور از منطقه سیل زده امام زاده داوود بازدید کرد.