فعالان عفاف و حجاب خطاب به معاون دادستان کل کشور گفتند: وقتی شاه را انداختیم بیرون مملکت دست آخوند و فقیه و حوزوی رسید قرار بود احکام اسلامی اجرا بشود, الان بانکداری اسلامی است؟ مترو اسلامی است؟ منبع: شبکه راوی…

فعالان عفاف و حجاب خطاب به معاون دادستان کل کشور گفتند: وقتی شاه را انداختیم بیرون مملکت دست آخوند و فقیه و حوزوی رسید قرار بود احکام اسلامی اجرا بشود, الان بانکداری اسلامی است؟ مترو اسلامی است؟ منبع: شبکه راوی