تصاویری که می‌بینید مربوط به اعتراض متفاوت مردم دانمارک به وضعیت و تصمیمات آب و هوایی است. آنها برای اعتراض زیر کامیون می‌روند!

تصاویری که می‌بینید مربوط به اعتراض متفاوت مردم دانمارک به وضعیت و تصمیمات آب و هوایی است. آنها برای اعتراض زیر کامیون می‌روند!