رئیس جمهور گفت: دختران و زنان ما با رعایت حجاب بار دیگر پایبندی به قانون و ضرورت های دینی را نشان خواهند داد.

رئیس جمهور گفت: دختران و زنان ما با رعایت حجاب بار دیگر پایبندی به قانون و ضرورت های دینی را نشان خواهند داد.