تایوان در حال آماده سازی هشت جت جنگنده Mirage-۲۰۰۰ برای اسکورت هواپیمای نانسی پلوسی در حریم هوایی تایوان است. منبع: خبرفوری

تایوان در حال آماده سازی هشت جت جنگنده Mirage-۲۰۰۰ برای اسکورت هواپیمای نانسی پلوسی در حریم هوایی تایوان است. منبع: خبرفوری