اسکلتی در موزه «پهنه» سمنان نگهداری می‌شود که در نوع خود در جهان بی‌نظیر است. اسکلت زنی ۴۰۰۰ ساله همراه با جنینی در شکم در این موزه به نمایش گذاشته شده که گردشگران نوروزی می‌توانند آن را در کنار مسجد جامع سمنان ببینند….

اسکلتی در موزه «پهنه» سمنان نگهداری می‌شود که در نوع خود در جهان بی‌نظیر است. اسکلت زنی ۴۰۰۰ ساله همراه با جنینی در شکم در این موزه به نمایش گذاشته شده که گردشگران نوروزی می‌توانند آن را در کنار مسجد جامع سمنان ببینند.