آیین استقبال از پیکر مطهر سه شهید تازه تفحص شده امروز در فرودگاه اردبیل برگزار شد.

آیین استقبال از پیکر مطهر سه شهید تازه تفحص شده امروز در فرودگاه اردبیل برگزار شد.