این برنامه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه و ستاد مردمی در امتداد روح الله برگزار شد….

این برنامه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه و ستاد مردمی در امتداد روح الله برگزار شد.