در سال گذشته و پیش از نمایش این سگ یک گربه بزرگ مجازی روی بیلبوردهای توکیو وایرال شد.

در سال گذشته و پیش از نمایش این سگ یک گربه بزرگ مجازی روی بیلبوردهای توکیو وایرال شد.