توضیحات ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین جزئیات از وضعیت حمید نوری را در این ویدئو ببینید.

توضیحات ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین جزئیات از وضعیت حمید نوری را در این ویدئو ببینید.