در این فیلم حمله پرنده به یک پهپاد حمل غذا را مشاهده می‌نمایید.

در این فیلم حمله پرنده به یک پهپاد حمل غذا را مشاهده می‌نمایید.