دنا توربوپلاس دنده ای از ۴۹۲ میلیون تومان به ۴۹۱ میلیون تومان رسیده است.

دنا توربوپلاس دنده ای از ۴۹۲ میلیون تومان به ۴۹۱ میلیون تومان رسیده است.