قهرمان کشتی آزاد جهان از شرایط مالی کشتی گیران و پاداش ها گلایه دارد.

قهرمان کشتی آزاد جهان از شرایط مالی کشتی گیران و پاداش ها گلایه دارد.