با هر بازیکن به زبان خودش صحبت میکنممنصوریان: حزباوی با یک کلمه عربی متوجه حرفم شد  داور بر روی کنت حساس شده بود مجبور شدم آلمانی صحبت کنم

با هر بازیکن به زبان خودش صحبت میکنممنصوریان: حزباوی با یک کلمه عربی متوجه حرفم شد  داور بر روی کنت حساس شده بود مجبور شدم آلمانی صحبت کنم