یکی از شهرهایی که مدتهاست برای سفر مورد توجه ایرانیان قرار دارد، دبی است.

یکی از شهرهایی که مدتهاست برای سفر مورد توجه ایرانیان قرار دارد، دبی است.