موتورسیکلت‌هایی با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰ سی سی حق تردد در سطح شهر را ندارند و 36 دستگاه از این موتورسیکلت‌ها در سال جاری در تهران توقیف شده اند….

موتورسیکلت‌هایی با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰ سی سی حق تردد در سطح شهر را ندارند و 36 دستگاه از این موتورسیکلت‌ها در سال جاری در تهران توقیف شده اند.