رکنا: مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: بازآفرینی شهری، سکونتگاه‌های غیررسمی و بخش خودمالکی یکی از مزیت‌های تولید مسکن هستند.

رکنا: مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: بازآفرینی شهری، سکونتگاه‌های غیررسمی و بخش خودمالکی یکی از مزیت‌های تولید مسکن هستند.