اگرچه احساس خستگی علل مختلفی می‌تواند داشته باشد، اما متخصصان از کمبود برخی مواد غذایی به عنوان یک علت شایع آن نام می‌برند.

اگرچه احساس خستگی علل مختلفی می‌تواند داشته باشد، اما متخصصان از کمبود برخی مواد غذایی به عنوان یک علت شایع آن نام می‌برند.