وقتی می‌خواهید در یک کار بزرگ سرمایه گذاری کنید، در واقع می‌خواهید تمام اندوخته خود را برای یک پروژه تولیدی صرف کنید، پس بهتر است قبل از قدم برداشتن در این راه جای پای خود را محکم کنید، هر سرمایه گذاری برای خود یک طرح پیش زمینه‌ای لازم دارد….

وقتی می‌خواهید در یک کار بزرگ سرمایه گذاری کنید، در واقع می‌خواهید تمام اندوخته خود را برای یک پروژه تولیدی صرف کنید، پس بهتر است قبل از قدم برداشتن در این راه جای پای خود را محکم کنید، هر سرمایه گذاری برای خود یک طرح پیش زمینه‌ای لازم دارد.