چای سیاه،  چای سبز، چای سفید و چای ترش نام‌هایی است که بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده و از خواص دارویی آن‌ها شنیده ایم. برخی انواع چای در کشور ما مصرف بیشتری دارد و برخی دیگر تنها به ندرت در بعضی روز‌های سال مصرف می‌شوند….

چای سیاه،  چای سبز، چای سفید و چای ترش نام‌هایی است که بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده و از خواص دارویی آن‌ها شنیده ایم. برخی انواع چای در کشور ما مصرف بیشتری دارد و برخی دیگر تنها به ندرت در بعضی روز‌های سال مصرف می‌شوند.