ارتباط زیاد کودک با فضای مجازی از دغدغه های والدین امروزی است. اینکه کودک ساعت ها وقت خود را در چنین فضایی سپری می کند و با تماشای انیمیشن یا بازی سرگرم می شود بی آنکه تحرکی کند….

ارتباط زیاد کودک با فضای مجازی از دغدغه های والدین امروزی است. اینکه کودک ساعت ها وقت خود را در چنین فضایی سپری می کند و با تماشای انیمیشن یا بازی سرگرم می شود بی آنکه تحرکی کند.