سفر به استانبول همیشه برای ایرانیان از جایگاه خاصی در سفرهای خارجی برخوردار بوده است.

سفر به استانبول همیشه برای ایرانیان از جایگاه خاصی در سفرهای خارجی برخوردار بوده است.