رئیس کمیته امنیتی انتظامی ستاد مدیریت کرونا استان کرمانشاه با بیان اینکه دوران مماشات تمام شده، تاکید کرد: با برپا کنندگان مجالس عروسی و عزا برخورد قانونی می شود….

رئیس کمیته امنیتی انتظامی ستاد مدیریت کرونا استان کرمانشاه با بیان اینکه دوران مماشات تمام شده، تاکید کرد: با برپا کنندگان مجالس عروسی و عزا برخورد قانونی می شود.