پایگاه اینترنتی makeuseof در گزارشی، ۹ موردی را بررسی کرده که باعث می‌شود با اشتباه در آنها در برابر هکر‌ها آسیب پذیرتر شویم.

پایگاه اینترنتی makeuseof در گزارشی، ۹ موردی را بررسی کرده که باعث می‌شود با اشتباه در آنها در برابر هکر‌ها آسیب پذیرتر شویم.