در کلاب هاوس برخورد مجلس با کابینه رئیسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.‌

در کلاب هاوس برخورد مجلس با کابینه رئیسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.‌