خیلی وقت‌ها تحولات بزرگ از تغییرات کوچک شروع می‌شوند. بگذارید با یک مثال مسئله را توضیح دهیم. تغییر مبلمان منزل قطعاً تحول بزرگی است.

خیلی وقت‌ها تحولات بزرگ از تغییرات کوچک شروع می‌شوند. بگذارید با یک مثال مسئله را توضیح دهیم. تغییر مبلمان منزل قطعاً تحول بزرگی است.