خیلی وقت‌ها تحولات بزرگ از تغییرات کوچک شروع می‌شوند. بگذارید با یک مثال مسئله را توضیح دهیم. تغییر مبلمان منزل قطعاً تحول بزرگی است. اما گاهی تغییرات کوچک و متعدد در نقاط مختلف خانه، تأثیر بیشتری روی تغییر حال اهل منزل دارند؛ چرا که چشم هر جای خانه می…

خیلی وقت‌ها تحولات بزرگ از تغییرات کوچک شروع می‌شوند. بگذارید با یک مثال مسئله را توضیح دهیم. تغییر مبلمان منزل قطعاً تحول بزرگی است. اما گاهی تغییرات کوچک و متعدد در نقاط مختلف خانه، تأثیر بیشتری روی تغییر حال اهل منزل دارند؛ چرا که چشم هر جای خانه می‌چرخد، اتفاق تازه‌ای می‌بیند و تازه می‌شود.