اقتصادنیوز: 90 درصد هلو را آب تشکیل می دهد که و می‌تواند در روزهای گرم تامین‌کننده آب مورد نیاز بدن باشد.

اقتصادنیوز: 90 درصد هلو را آب تشکیل می دهد که و می‌تواند در روزهای گرم تامین‌کننده آب مورد نیاز بدن باشد.