دیابت از جمله بیماری‌هایی است که اگر به موقع کنترل نشود، عواقب بدی دارد که گاهی می‌توان با یک ترکیب ساده گیاهی از این اتفاق جلوگیری کرد.

دیابت از جمله بیماری‌هایی است که اگر به موقع کنترل نشود، عواقب بدی دارد که گاهی می‌توان با یک ترکیب ساده گیاهی از این اتفاق جلوگیری کرد.